ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย